Position Title: صفا کار 444 views

Job Expired

More Information

About MUDL:

به اساس فرمان شماره (107) مورخ 10/9/1397 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن بمنظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم زمینداری وهمچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت تحت عنوان وزارت شهرسازی وارضی که در تشکیل آن معینیت امور زمینداری ایجاد گردیده که ریاست ثبت  ساحات رهایشی غیررسمی یکی از ریاست های مهم معینیت امور زمینداری بوده و در 8 ولایت  مصروف وظایف خویش هستند.

Job Description:

هدف وظیفه: پاک کاری حفظ و نگهداری تجهیزات و وسایل ریاست جهت جلوگیری از مفقود و ضایع شدن آنها.

مسوءلیت های وظیفوی:

حفظ و نگهداری اموال و اجناس ریاست غرض جلوگیری از مفقود شدن .
رعایت حفظ الصحه و مراقبت از تجهیزات ریاست.
سهم گیری در پذیرایی مهمانان و مراجعین ریاست.
انجام وظایف خدماتی طبق هدایت آمر مربوطه.
تهیه و تدارک چای برای کارمندان در جریان وظیفه
پیروی و مد نظر گرفتن همه قوانین و مقررات در جریان اجرای وظیفه روزمره.
تامین نظافت کامل، پاکی و صافی دفتر و عدم استفاده شخصی از اجناس و وسایل دفتر.
حصول اطمینان از مصونیت و امنیت دفتر و داخل شدن افراد و اشخاص به داخل دفتر به اجازه آمر مربوط، پیش آمد و برخورد نیک با مراجعین و مهمانان.
با خبری از خاموش سازی وسایل برقی و قفل نمودن دفتر کاری در اخیر روز.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره به وی سپرده میشود.

Job Requirements:

آشنایی به نوشتن و خواندن

داشتن اخلاق نیکو، پسندیده و رویه نیک با کارمندان و مراجعین.

توانایی اجرای کار را داشته باشد.

سلیقه خاص در امر تنظیم وسایل و تجهیزات دفتری داشته باشد.

Submission Guideline:

واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

نام ولایت مورد نظر را در ایمیل خویش مشخص سازید

Careers@mudl.gov.af

 

Submission Email:

Careers@mudl.gov.af

  • This job has expired!
Share this job

MUDL

(5)
Company Information
  • Total Jobs 174 Jobs
  • LocationKabul

Contact Us

info@taqaror.com