کارشناس سیستم ماشین چاپ 82 views

Job Expired

More Information

About NSIA(Gov):

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

دیدگاه:

داشتن سیستم واحد، معیاری، پاسخگو، قابل اعتماد در سطح ملی و بین المللی، پویا و پایدار احصائیوی و معلوماتی در کشور

ماموریت:

مدیریت و انکشاف سیستم  احصائیوی  و معلوماتی بر بنیاد نیازمندی های کشور
مدیریت و ارایه معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع، با کیفیت و قابل استفاده برای طرح پالیسی ها، سیاست گذاری ها ،تصمیم گیری ها، پلانگذاری ها، تحقیقات، آگاهی عامه، تامین شفافیت و سایر موارد از مرجع واحد
تأمین استقلالیت مسلکی، بکار گیری روشهای علمی، معیاری و رعایت اصول بین المللی احصائیه های رسمی، تأمین هماهنگی و جلوگیری از تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی
مدیریت سیستم های معلوماتی به منظور استفاده موثر ، به موقع و همه جانبه از ارقام جاریه، ارقام بزرگ و معلومات جغرافیایی در تهیه احصائیه های رسمی همچنان ترویج، تقویت و پایه گذاری احصائیه های ثبتی.

وظایف و صلاحیت ها:

ایجاد، مدیریت و انکشاف  سیستم واحد احصائیوی و معلوماتی در کشور
جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر  معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع و با کیفیت احصائیوی در رابطه به نفوس،  امور  تجارتی، صنعتی، زراعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، محیطی و وضع فعالیت های عمومی مردم
تأمین هماهنگی، جلوگیری از تکرار عمل، انسجام و نظارت از تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
مرجع واحد نشر معلومات و احصائیه های رسمی در کشور و اتخاذ تصمیم درمورد شیوۀ جمع آوری، توحید، تحلیل و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی
اجرای تمام فعالیت های احصائیوی به شمول سروی ها، سر شماری ها، سنجش محاسبات ملی و شاخص قیم، تشخیص و تثبیت نیازمندی های معلوماتی و احصائیوی در کشور
تثبیت و ارائه آخرین رقم نفوس کل کشور در هر سال با ستفاده از روش های علمی احصائیوی
همکاری با وزارت ها و ادارات دولتی در جمع آوری، توحید، تحلیل معلومات احصائیوی، ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی و طرز استفاده از آنها
تأمین استقلالیت مسلکی، انکشاف و تجویز تصانیف، تعاریف، اصول، ستندرد ها و روشهای علمی مناسب جهت استفاده در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
ایجاد، مدیریت و انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی واحد به منظور جلوگیری از تکرار عمل و مدیریت مؤثر معلومات جغرافیایی در کشور و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی به منظور مدیریت مؤثر معلومات در کشور و استفاده از آنها در تهیه احصائیه های رسمی و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
استفاده بهینه از تکنالوژی معلوماتی و نوآوری ها اخیر در این عرصه  در بهبود و معیاری ساختن  نظام معلوماتی کشور
تحقیق و ارتقای ظرفیت احصائیوی در کشور و تأمین روابط کاری با ادارات مسلکی بین المللی و استفاده از تجارب موفق آنها

ایجاد سیستم و زیربنا جهت استفاده و تحلیل ارقام بزرگ، انکشاف و رفتن به سمت احصائیه های ثبتی و  سرمایه گذاری بیشتر بالای آن در دراز مدت.

Job Description:

هدف وظیفه: پیشبرد امور تخنیکی ماشین های چاپ و مواظبت از کارکرد های آن جهت فعال نگهداشتن برای چاپ کارت های تذکره الکترونیکی.

………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تشخیص اجناس مورد نیاز و حصول اطمینان از کافی بودن آنها؛
 2. کنترول و تنظیم تنظیمات دستگاه (تعین سرعت) ماشین های چاپ؛
 3. بررسی و اندازه گیری دقیق ابزار و قطعات ماشین های چاپ؛
 4. چک نمودن عملیات ماشین آلات به صورت دوره یی و دوامدار؛
 5. نگهداری فایل ها و سوابق بخش های تایید شده و رد شده و یا هم محصولات نهایی دستگاه چاپ؛
 6. استند سازی علمیه ها با استفاده از تکمیل نمودن وقایع کیفیت؛
 7. وظایف مدیریتی:
 8. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه به مراجع ذیربط؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛
 11. وظایف هماهنگی: (ندارد).

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: تکنالوژی معلوماتی، سیستم های معلوماتی و مخابراتی، انجینیری فناوری، کمپیوتر انفورماتیک، علوم کمپیوتر، دیتابیس، نتورکنگ، از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

حداقل یک سال تجربه کاری (مدیریتی ویا تخصصی در امور تکنالوژی معلوماتی، فناوری اطلاعاتی و مخابراتی و ماشین های چاپ) از داخل و خارج کشور؛

مهارت های لازم:

3.    تسلط به یکی از لسانهای رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

5.   افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی:

علاقمندان واجد شرایط میتوانند بصورت آنلاین به لینک ذیل ((http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/

مراجعه نموده اسناد های خویش را با ضمایم آن (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، مدارک تجربه کاری) را ثبت فورم درخواستی آنلاین نمایند.

اسنادهای لازم مطابق طرزالعمل استخدام:

 1. داشتن تذکره تابعیت
 2. داشتن فورم درخواستی
 3. اسناد تحصیلی (داخل مرز باید تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، ریاست محترم امور محصلان و خارج مرز مکتوب انسجام امور اکادمیک تحصیلات با دیپلوم کشور مربوطه حتمی میباشد)
 4. اسناد تجربه کاری (تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کاری و تصدیق کار آن تائید شده مرجع دولتی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.)

نوت: اشخاص واجد شرایط مطابق رهنمود فوق اسنادهای خویش را ترتیب و درج سیستم الکترونیکی نمایند.

برای معلومات بیشتر به شماره: 0202514228 در تماس شوید.

آدرس: سرک چهل ستون، جنگلک، پهلوی باغ بابر، اداره ملی احصائیه و معلومات

Submission Email:

(http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/) ل

 • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com