کارشناس تلفیق سیستم های معلوماتی 88 views

Job Expired

More Information

About NSIA(Gov):

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

دیدگاه:

داشتن سیستم واحد، معیاری، پاسخگو، قابل اعتماد در سطح ملی و بین المللی، پویا و پایدار احصائیوی و معلوماتی در کشور

ماموریت:

مدیریت و انکشاف سیستم  احصائیوی  و معلوماتی بر بنیاد نیازمندی های کشور
مدیریت و ارایه معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع، با کیفیت و قابل استفاده برای طرح پالیسی ها، سیاست گذاری ها ،تصمیم گیری ها، پلانگذاری ها، تحقیقات، آگاهی عامه، تامین شفافیت و سایر موارد از مرجع واحد
تأمین استقلالیت مسلکی، بکار گیری روشهای علمی، معیاری و رعایت اصول بین المللی احصائیه های رسمی، تأمین هماهنگی و جلوگیری از تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی
مدیریت سیستم های معلوماتی به منظور استفاده موثر ، به موقع و همه جانبه از ارقام جاریه، ارقام بزرگ و معلومات جغرافیایی در تهیه احصائیه های رسمی همچنان ترویج، تقویت و پایه گذاری احصائیه های ثبتی.

وظایف و صلاحیت ها:

ایجاد، مدیریت و انکشاف  سیستم واحد احصائیوی و معلوماتی در کشور
جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر  معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع و با کیفیت احصائیوی در رابطه به نفوس،  امور  تجارتی، صنعتی، زراعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، محیطی و وضع فعالیت های عمومی مردم
تأمین هماهنگی، جلوگیری از تکرار عمل، انسجام و نظارت از تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
مرجع واحد نشر معلومات و احصائیه های رسمی در کشور و اتخاذ تصمیم درمورد شیوۀ جمع آوری، توحید، تحلیل و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی
اجرای تمام فعالیت های احصائیوی به شمول سروی ها، سر شماری ها، سنجش محاسبات ملی و شاخص قیم، تشخیص و تثبیت نیازمندی های معلوماتی و احصائیوی در کشور
تثبیت و ارائه آخرین رقم نفوس کل کشور در هر سال با ستفاده از روش های علمی احصائیوی
همکاری با وزارت ها و ادارات دولتی در جمع آوری، توحید، تحلیل معلومات احصائیوی، ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی و طرز استفاده از آنها
تأمین استقلالیت مسلکی، انکشاف و تجویز تصانیف، تعاریف، اصول، ستندرد ها و روشهای علمی مناسب جهت استفاده در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
ایجاد، مدیریت و انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی واحد به منظور جلوگیری از تکرار عمل و مدیریت مؤثر معلومات جغرافیایی در کشور و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی به منظور مدیریت مؤثر معلومات در کشور و استفاده از آنها در تهیه احصائیه های رسمی و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
استفاده بهینه از تکنالوژی معلوماتی و نوآوری ها اخیر در این عرصه  در بهبود و معیاری ساختن  نظام معلوماتی کشور
تحقیق و ارتقای ظرفیت احصائیوی در کشور و تأمین روابط کاری با ادارات مسلکی بین المللی و استفاده از تجارب موفق آنها

ایجاد سیستم و زیربنا جهت استفاده و تحلیل ارقام بزرگ، انکشاف و رفتن به سمت احصائیه های ثبتی و  سرمایه گذاری بیشتر بالای آن در دراز مدت.

Job Description:

هدف وظیفه : تامین ارتباطات و اتصال اداره ملی احصائیه و معلومات با وزارت ها و ادارت از طریق سیستم معلوماتی تلفیق سیستم های معلوماتی ادارات جهت هماهنگ ساختن تبادله معلومات.

………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان آمریت به منظور نیل به اهداف تعیین شده اداره
 2. تأمین ارتباطات و اتصال اداره ملی احصائیه و معلومات با  وزارت ها، ادارات و سایر مراجع از طریق سیستم معلوماتی.
 3. حصول اطمینان از تطبیق معیارها و شیوه های پذیرفته شده در تحلیل، طرح، انکشاف و تطبیق سیستم های معلوماتی در وزارت ها و ادارات به منظور اتصال آسان و مطمین به سیستم معلوماتی واحد.
 4. تلفیق سیستم های معلوماتی وزارت ها، ادارات و سایر مراجع  جهت هماهنگی و تبادله معلومات.
 5. حصول اطمینان از  اتخاذ تدابیر لازم امنیتی و مصئون بودن سیستم های معلوماتی وزارت ها، ادارات و سایر مراجع.
 6. طرح و انکشاف پالسی ها، معیارها و تصانیف برای سیستم های معلوماتی و میکانیزم استفاده از آن.
 7. تنظیم، حفظ و مراقبت متداوم سیستم های معلوماتی اداره ملی احصائیه و معلومات.
 8. ترویج فرهنگ استفاده از سیستم های معلوماتی در فعالیت های احصائیوی.
 9. تجدید و بروز سازی متداوم نرم افزارها، سخت افزارها و سایر اجزای سیستم های معلوماتی.
 10. جلوگیری از تکرار عمل در مورد ایجاد سیستم های معلوماتی توسط وزارت ها، ادارات دولتی و غیر دولتی
 11. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 12. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و حین ضرورت به آمرین دیصلاح از فعالیت ها و دستآورد های مربوطه.
 13. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره مربوط سپرده میشود.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: احصائیه و کمپیوتر، اداره تجارت، کمپیوتر ساینس، برنامه های کمپیوتری، تکنالوژی معلوماتی، سیستم های معلوماتی و  به دارنده  اسناد تحصیلی بلند تر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود .
 2. یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری)  و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی:

علاقمندان واجد شرایط میتوانند بصورت آنلاین به لینک ذیل (http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/)

مراجعه نموده اسناد های خویش را با ضمایم آن (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، مدارک تجربه کاری) را ثبت فورم درخواستی آنلاین نمایند.

اسنادهای لازم مطابق طرزالعمل استخدام:

 1. داشتن تذکره تابعیت
 2. داشتن فورم درخواستی
 3. اسناد تحصیلی (داخل مرز باید تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، ریاست محترم امور محصلان و خارج مرز مکتوب انسجام امور اکادمیک تحصیلات با دیپلوم کشور مربوطه حتمی میباشد)
 4. اسناد تجربه کاری (تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کاری و تصدیق کار آن تائید شده مرجع دولتی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.)

نوت: اشخاص واجد شرایط مطابق رهنمود فوق اسنادهای خویش را ترتیب و درج سیستم الکترونیکی نمایند.

برای معلومات بیشتر به شماره: 0202514228 در تماس شوید.

آدرس: سرک چهل ستون، جنگلک، پهلوی باغ بابر، اداره ملی احصائیه و معلومات

Submission Email:

(http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/) لطفاً به لینک ذیل مراج

 • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com