کارشناس تدوین ستندردهای موسسات تحصیلات عالی طبی (بست ۴) 247 views

Job Expired

More Information

About Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان:

شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.

جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Description:

هدف وظیفه:

همکاری در مدیریت تدوین و انکشاف ستندرد ها و معیارات برای ایجاد موسسات تحصیلات عالی طبی از طریق شورای طبی در هماهنگی با  ادارات ذیربط با در نظرداشت قوانین و معیارات منطقوی و بین المللی؛

 

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

همکاری با آمر دیپارتمنت در تدوین پلان های عملیاتی و تطبیق آن
همکاری با آمر دیپارتمنت درایجاد و پیشبرد جلسات کمیته مربوط؛
همکاری با آمر دیپارتمنت در تهیه و ترتیب مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط
اشتراک در جلسات تدوین ستندرد های تحصیلات عالی برای موسسات تحصیلات عالی طبی
همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به امورات طبی ؛
همکاری در راه اندازی ورکشاپ ها تحقیقات ومطالعات طبی
تشريك مساعی در تطبیق تمام رهنمودها، پالیسی ها، پلان ها، ستراتیژی ها و هدایات مقامات ذیصلاح با واحدهای مرتبط

وظایف مدیریتی:

اشتراک در جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه؛
همکاری در ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای  رهبری اداره و مراجع ذیربط؛
ترجمه اسناد دیپارتمنت عندالضرورت
اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود

وظایف هماهنگی:

تأمین ارتباط‌ات  متداوم با شرکای کاری

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس طب (MD) و به سند تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

داشتن تجربه کاری حد اقل(1) سال  مرتبط به وظیفه و یا در بخش های مسلکی، مدیریت صحی.
تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری یا پشتو)  و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی .
استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه .
قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.

موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.

ب)(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.

Submission Guideline:

فورم كاريابي شورای طبی را ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و قابل یادآوری است که فقط به افراد شارت لیست شده احوال داده میشود.

https://amc.gov.af/file_download/14/form-1.pdf

نوت:

اسناد تحصیلی و اسناد مشتمل بر سابقه کاری (قرارداد) حتمی است که ضم فورم کاریابی شورای طبی افغانستان در یک فایل (پی دی ایف) ارسال نمائید. در غیر آن حق شکایت را نخواهید داشت.
به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند

Submission Email:

hrd@amc.gov.af

  • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com