واکسیناتور 391 views

Job Expired

More Information

About Sanayee Development Organization (SDO):

Sanayee Development Organization (SDO) is an Afghan development NGO, established in 1990 in Peshawar – Pakistan, to serve Afghan refugees in that area. SDO takes its name from Hazrat Abu-ul-Majad Majdod Ibn-e-Adam, well known as Hazrat Hakeem Sanayee, (1088 – 1166 A.D), one of Afghanistan’s most outstanding poets.

In 2002, SDO expanded its services and relocated to Kabul – Afghanistan, with the mission to contribute to the emergence of a peaceful, developed and self-sustaining Afghan society through the provision of services to vulnerable and disadvantaged people in remote and underserved rural areas of Afghanistan in the sectors of Peacebuilding and Conflict Transformation, Health, Education and Community Development.

Over time, SDO has established an extensive field presence and has implemented projects in 22 of Afghanistan’s 34 provinces. Today, SDO continues to operate in nine provinces in the northern, western, eastern and southern regions of the country. In all its works, SDO applies a participatory, community-based approach to development, working with community-based organizations, as well as relevant sub-national government bodies.

SDO is an active member of major civil society networks at national, regional and international levels.

Job Description:

لایحه وظایف

برخورد و سلوک مناسب با پرسونل کلینیک ومراجعین ،  احترام به کلتور وعنعنات مردم  ومطابعت از ان
اجرا وتطبیق پروگرام های جدید انکشافی
پا بند بودن به وظیفه و رعایت قوانین وضع شده.
سهم گیری درترینینگ ها و انتقال دانش آموخته شده به سایر کارمندان مرکزصحی مطابق به پلان تریننگ داخلی مرکزصحی
پا بند بودن به وظیفه و رعایت قوانین طبی وضع شده درمرکز صحی  .
مسؤل تطبیق خدمات معافیتی  مطابق به تقسیم اوقات جلسات  مرکزثابت fix)  (و دوررس  outreach به گروپ های مورد هدف .
مطلع بودن از رهنمائی های جدید ملی در رابطه به پروگرام های EPI
رعایت دقیق و مراقبت از زنجیر سرد, مراقبت و کنترول دقیق درجه حرارت یخچال مطابق به اساسات EPI
تهیه وتقویه خدمات معافیتی در جامعه برای گروپ های مورد هدف از طریق مرکز ثابت وبرنامه های out reach.
تامین راجستر دقیق فعالیت های مرکز ثابت و دوررس ، تهیه راپور های ماهوارو در دسترس قرار دادن ارقام لازمه جهت توحید به راپور های HMIS.
ترتیب و تنظیم برنامه های  outreach واشتراک در کمپاین های NIDs
حفظ و مراقبت از واکسین و وسایل مربوط به شعبه واکسین.
اشتراک در پروسه تعلیمات صحی دسته جمعی و انفرادی, رسانیدن پیام های اساسی صحی به مراجعین و دربین جامعه به گروپ های مورد هدف.
تشویق و ترغیب مردم جهت تطبیق برنامه EPI.
برخورد نیک و ایجاد فضای اعتماد با مراجعین.
همکاری با  سایر بخش های مرکزصحی .
اشتراک فعال در پروگرام های متکی به جامعه و ایجاد همکاری با کارکنان صحی جامعه.
ارتقآ سطح دانش مسلکی.
فراهم نمودن راپور های ماهوار ستاك , مصرف و درخواست مرکزصحی براى واكسين.
اطاعت از أمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده.
همکاری درزرقیات،خانه پوری کارت های  IMCI  برای مریضان
مسول گزارشدهی وقوع امراض مورد هدف EPI و واقعات ناگوار بعد از واکسین
دانستن وتطبیق ستندردهای تضمین کیفیت
سهم گیری فعال درتطبیق ستندرد های جدید و ستندرد های تضمین کیفیت.

Job Requirements:

اوصاف، توانايي و مهارت ها

حد اقل تعلیمات صنف نهم مکتب

تجربه کافی در واکسیناتوری داشته باشد

 

Submission Guideline:

Interested applicants are invited to send their resume along with cover letter to: jobs@sanayee.org.af

The closing date is 04 July 2020.  Please ensure your application email has the subject heading including the (Title of vacancy and vacancy number).

Only those applicants selected for a written test/interview will be notified.

For more information about SDO please visit http://sanayee.org.af/

Submission Email:

jobs@sanayee.org.af

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 174 Jobs
  • LocationKabul

Contact Us

info@taqaror.com