واکسیناتور برای ولسوالی میربچه کوت 138 views

Job Expired

More Information

About Sanayee Development Organization (SDO):

Sanayee Development Organization (SDO) is an Afghan development NGO, established in 1990 in Peshawar – Pakistan, to serve Afghan refugees in that area. SDO takes its name from Hazrat Abu-ul-Majad Majdod Ibn-e-Adam, well known as Hazrat Hakeem Sanayee, (1088 – 1166 A.D), one of Afghanistan’s most outstanding poets.

In 2002, SDO expanded its services and relocated to Kabul – Afghanistan, with the mission to contribute to the emergence of a peaceful, developed and self-sustaining Afghan society through the provision of services to vulnerable and disadvantaged people in remote and underserved rural areas of Afghanistan in the sectors of Peacebuilding and Conflict Transformation, Health, Education and Community Development.

Over time, SDO has established an extensive field presence and has implemented projects in 22 of Afghanistan’s 34 provinces. Today, SDO continues to operate in nine provinces in the northern, western, eastern and southern regions of the country. In all its works, SDO applies a participatory, community-based approach to development, working with community-based organizations, as well as relevant sub-national government bodies.

SDO is an active member of major civil society networks at national, regional and international levels.

SDO is the BPHS implementer in three provinces and EPHS implementer in one province and looking for qualified person to be responsible for financial activities of Kabul BPHS.

Job Description:

مسولیت ها:

پا بند بودن به وظیفه و رعایت قوانین طبی وضع شده در شفاخانه .
مسؤل تطبیق خدمات معافیتی  مطابق به تقسیم اوقات جلسات  مراکز fix  و دوررس  outreach به گروپ های مورد هدف .
مطلع بودن از رهنمائی های جدید ملی در رابطه به پروگرام های EPI
رعایت دقیق و مراقبت از زنجیر سرد, مراقبت و کنترول دقیق درجه حرارت یخچال مطابق به اساسات EPI
ترتیب و تنظیم برنامه های outreach ,mobile ,اشتراک در کمپاین های NID.
حفظ و مراقبت از واکسین و وسایل مربوط به شعبه واکسین.
اشتراک در پروسه تعلیمات صحی دسته جمعی و انفرادی, رسانیدن پیام های اساسی صحی در جامعه و به گروپ های مورد هدف
تشویق و ترغیب مردم جهت تطبیق برنامه EPI.
برخورد نیک و ایجاد فضای اعتماد با مراجعین.
نظارت از فعالیت های رضاکاران در تطبیق پروگرام های معافیتی در سطح ولسوالی .
رعایت دقیق ستندرد های وقایه از انتان و همکاری با  سایر بخش های شفاخانه .
اشتراک فعال در پروگرام های متکی به جامعه و ایجاد همکاری با کارکنان صحی جامعه.
ارتقاع سطح دانش مسلکی ذریعه مطالعه رهنمود های ملی معافیت کتلوی.
فراهم نمودن راپور های ماهوار ستاك , مصرف و ضرورت شفاخانه براى واكسين
اطاعت از آمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده.

Job Requirements:

اوصاف,توانایی و مهارت ها:

حد اقل فارغ التحصیل یکی از انستیتوت های شناخته شده کشور
تجربه در ساحه کاری مربوطه .

Submission Guideline:

Interested and qualified candidates are requested to send their CVs along with an application letter and apply Via E-mail to: Jobs@sanayee.org.af

Please ensure to write the number of vacancy and position you are applying for, in the subject line of your E-mail.

Note: Application after 20 – Sept – 2020 will be not considered.

Submission Email:

jobs@sanayee.org.af

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 181 Jobs
  • LocationKabul

Contact Us

info@taqaror.com