نرس قابله

Ministry of Public Health
  • Post Date: January 7, 2017
  • Applications 0
  • Views 192
Job Overview

وزارت صحت عامه

مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:
1. عرضه مراقبت های زمان حاملگي، زمان ولادت، و بعد از ولادت مطابق رهنمود های وزارت صحت عامه.
2. تنظيم پلان ولادت نورمال و مراقبت از طفل نوزاد.
3. مراقبت اختلاطات مادران و تشخیص عوامل خطر درجريان حمل وولادت طفل مطابق به معيارات مراقبت های عاجل ولادي اساسي ( درمحدوده صلاحيت های داده شده کاري).
4. دریافت بموقع واقعات سوتغذی نزد مادران و اطفال و معرفی ایشان به قدمه های بالاتر جهت تداوی.
5. ارايه تعليمات صحي و مشوره دهي لازم برای خانم ها، خانواده ها و اجتماع مطابق به رهنمود های وزارت صحت عامه درساحات مربوطه کارشان.
6. عرضه خدمات تنظيم خانواده به استثنای روش های جراحي به خانم ها و مراجعين درصورت نياز شان.
7. رجعت دادن مريضان درصورت نياز به قدمه های بالاتر مراکز صحي و جستجو راه های مناسب جهت انتقال به موقع مادران به مراکز صحي.
8. تنظیم و مواظبت از تمام سامان ووسایل مربوط به تیم سیار قبل، درزمان و بعد از عملیه های کاري.
9. حصول اطمینان از تهیه و اکمال ادویه ومواد ضروري مطابق به نیازمندي.
10. ثبت و درج معلومات مکمل درمورد تمام مراجعین ، مریضان ولادي و نوزادان مطابق به فورمه های. معیاري HMIS و کتاب راجستر.
11. تطبیق معیارات قبول شده وقایه انتان وسایر معیارات معرفي شده.
12. تهیه وترتیب پلانهای کاري ماهوار، ربعوار و سالانه.
13. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره مربوطه سپرده ميشود.

Skills

3. مهارت های دیگر : اشنایی با لسان های رسمی کشور.

Qualifications

مواصفات :

1. درجه تحصیل : فارغ التحصيل بخش قابلگی انستیتیوت علوم صحي ویا برنامه های قابلگی جامعه.
2. تجارب لازمه : حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه.
3. مهارت های دیگر : اشنایی با لسان های رسمی کشور.

 

Submission Guideline
(I) Electronic applications will be sent to:sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
– Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education
– Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
– Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
– Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
– Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to:sub e-mail
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mustafa Sirat, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-794-217733

Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mustafa Sirat) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Submission Email

gdhr.mophafg1@gmail.com

Job Detail
  • Experience1 Years
  • GenderFemale
  • QualificationDiploma
  • Contract Duration1 Year
  • Vaccancy NumberMidwife/Kochiah
  • Number of positions1
  • Telephone0794217733
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.