مدیر مالی 1167 views

More Information

About شرکت خدمات لوژستیکی کابل خراسان غزنه یوناتید:

شرکت خدمات لوژستیکی کابل خراسان غزنه دارنده جواز نمبرD-75710 سال تاسیس 1394 میباشد. این شرکت از سال تاسیس بدینسو قرارداد های را با نهاد های حکومتی و غیر حکومتی از جمله (قرار داد تدارک 139 قلم سامان آلات ورکشاپ های انجنیری و قرار داد تدارک 4 قلم پرزه جات ماشین آلات مدیریت …وغیره را عقد و نموده است و با داشتن سوابق کاری و یک تیم پر انرژی مسلکی و فنی برای رسیدن به اهداف اش گامهای بزرگتری برای سال مالی 1399 گذاشته است
Job Description:

تصفیه حسابات مالی و مالیه همراه با وزارت مالیه ، تمدید جواز در آیسا و فایلینګ آن به شکل سافت و هارد.
تهیه و ترتیب اسناد مالی شرکت به وقت معینه آن.
ترتیب مصارف هر پروژه مطابق راپور سال و ترتیب بل های آن طبق لست ساخته شده.
درج نمودن تمام پروژه ها در دیتابیس مربوط ( م 16 ، تضمین بانکی ، تامینات ، عطالت ، نمبر پروژه ، مبلغ قرار داد پروژه ، تاریخ آغاز و تاریخ ختم پروژه و دیګر امورات مرتبط)
درج و محاسبه بل های مصارفاتی پروژه ها در دوسیه مربوط و دیتابیس به شکل منظم و قابلیت دریافت سریع به آنها.
ترتیب و تنظیم نمودن اسناد شرکت ، اسناد پروژه ها، اسناد مالیاتی شرکت بشکل سافت و هارد.
ترتیب و تنظیم پلان های کاری کارمندان روزمره ، هفته وار و ماهوار.
چک و برسی ایمل ها و پاسخ دهی ایمل ها روزانه
نوشتن مکاتیب ، عرایض، پاسخ دهی استعلامها
ترتیب و تنظیم جدول بندی تمام کار های پروژه هایکه شرکت اخذ نموده و ترتیب پلان برای اجرای آنها.
کنترول و پیگرد دقیق حاضری، تایم کاری کارمندان و توضیح معاش کارمندان
ایجاد روابط خوب میان همکاران و هماهنگی ساختن امورات میان کارمندان.
ترتیب لست و قید و ثبت نمودن اجناس دخولی و خروجی شرکت
برگزار نمودن جلسات انفرادی و عمومی نظر به نیاز اداره
تعقیب پروگرامهای کاری پروژه وی دفتر در نهاد های حکومتی.
داشتن سرعت و دقت در کار دفتر.
سفر به ولایات در صورت ضرورت.
بلدیت کامل با سیستم تدارکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان
Job Requirements:

حد اقل بکلوریا برای لیسانس اولویت داده میشود.
آشنایی کامل با لسان انگلیسی
آشنایی کامل با زبان های رسمی کشور (دری و پشتو)
آشنایی کامل با پروگرامهای کمپیوتر ( آفیس و فوتو شاپ)
داشتن سرعت در تایپ متن های (دری و انګلیسی)
تجربه کاری حد اقل دو سال در بخش تصفیه مالیات شرکت ها و حسابات مالی

داشتن دست خط خوب

Submission Guideline:

خلص سوانح (CV) خویش را به ایمل آدرس

Kabul.kh017@gmail.com

قبل از 11/5/1399 ارسال نمائید

شماره تماس: 0799455645/0786313199

یاد داشت: تنها کاندیدان واجد شرایط که مسئولیت های وظیفوی تذکر یافته را انجام داده بتوانند و توانایی کار را داشته باشند جهت مصاحبه و ارزیابی مطلع خواهند شد.

نکته: از کاندیدای که برای مصاحبه دعوت میشوند تقاضا میگردد که تمامی اسناد که ارائه مینمایند اصل آنرا در روز مصاحبه با خود داشته باشند.

Submission Email:
Kabul.kh017@gmail.com

Share this job

Contact Us

info@taqaror.com