مدیر اداری و گزارش دهی 408 views

Job Expired

More Information

About MUDL:

به اساس فرمان شماره (107) مورخ 10/9/1397 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن بمنظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم زمینداری وهمچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت تحت عنوان وزارت شهرسازی وارضی که در تشکیل آن معینیت امور زمینداری ایجاد گردیده که ریاست ثبت  ساحات رهایشی غیررسمی یکی از ریاست های مهم معینیت امور زمینداری بوده و در 8 ولایت  مصروف وظایف خویش هستند

Job Description:

 

۱-ترتیب و تنظیم پلان کاری مدیریت اداری در مطابقت به  پلان آمریت ثبت ساحات غیر رسمی شهری ولایت کابل .

۲-کنترول از ترتیب و تنظیم حاضری کارمندان و کارکنان پروژوی آمریت ثبت ساحات غیر رسمی شهری ولایت کابل در فرمت های معیاری تعیین شده در شهر هر برج جهت امضا کارمندان و کارکنان از طرف صبح و عصر.

۳-کنترول و نظارت از حاضری کارمندان پروژوی  آمریت ثبت ساحات غیر رسمی شهری ولایت کابل در جریان روز طبق هدایت مقامات مربوطه به منظور تامین نظم در اداره.

۴- ترتیب راپور معاشات کارمندان و کارکنان پروژوی آمریت در فارمت معیاری و ارسال آن به بخش مالی

۵- تحریر، وارده و صادره گرفتن تمام مکاتیب و اخذ هدایت آمریت پیرامون موضوع مربوطه

۶- ارسال مکاتیب، احکام و اوامر آمریت به ادارات و شعبات مربوطه جهت اجراات بعدی.

۷- نگهداری از اجناس مربوط به پروژه  در دیپو

۸-تهیه گزارشات عمومی فعالیت های آمریت مربوطه به شکل ماهوار ،ربع وار، و سالانه.

۹- درخواست اجناس و ترتیب پشنهادات در رابطه به نیازمندی های آمریت غرض ارسال به مراجع مربوطه.

۱۰- ترتیب درخواست های خریداری های پروژه  و گرفتن تاییدی مقامات مربوطه.

۱۰- تسلیمی اموال ،اجناس  و لوازم پروژه به رویت راپور رسیدات به منظور رفع نیازمندی های اداره مربوطه.

۱۱- توزیع اجناس و لوازم حین مراجعه کارکنان بخش های مختلف اداره مربوطه به رویت اسناد جهت استفاده موثر.

۱۲- تنظیم و کنترول وظایف کارکنان خدماتی آمریت غرض پاکی و ستره گی اداره مربوطه

۱۳-کنترول امور ترانسپورت وسایط جهت اجراات امور یومیه.

۱۴- اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها، اهداف و خط مشی اداره سپرده شود.

 

 

Job Requirements:

داشتن حداقل سند لسانس در یکی از رشته های: حقوق، اقتصاد اداره و منجمنت،  و سایر رشته های مرتبط به وظیفه و به درجة تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داد می شود؛
تجربة کاری مرتبط به وظیفه حد اقل چهار سال برای لیسانس و سه سال برای ماستر.

مهارت ها:

تحلیل، ارزیابی و مشوره دهی در امور محوله؛
آشنائی کامل با تمامی قوانین، مقررات لوائح و طرزالعمل های  کشور؛
توانایی کاری، مهارت های ارتباطی و توانمندی حل معضلات در سطح جوامع و ادارات دولتی؛
بلدیت با زبان های پشتو و دری الزامی بوده و آشنایی با زبانی انگلیسی ارجعیت داده می شود.
توانایی سفرهای ولایتی را داشته باشد.

 

Submission Guideline:

واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

نام ولایت مورد نظر را در ایمیل خویش مشخص سازید

Careers@mudl.gov.af

به طبقه اناث حق اولویت داده میشود

Submission Email:

careers@mudl.gov.af

  • This job has expired!
Share this job

MUDL

(5)
Company Information
  • Total Jobs 174 Jobs
  • LocationKabul

Contact Us

info@taqaror.com