مدير نمايندگى 46 views

Job Expired

More Information

About New Kabul Bank:

نوی کابل بانک

اين بانک بتاريخ ١٨ اپريل سال ٢٠١١ به مثابه بانک تجارتى با اخذ مجوز فعاليت بانکدارى در نظام بانکدارى کشور آغاز به فعاليت نمود. وزارت جليله ماليه منحيث يگانه سهمدار بانک ميباشد

نوى کابل بانک با داشتن سيستم (سى. بى. ايس) در بيشتر از ١١٦ نمايندگى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان قرار دارد.  نوى کابل بانک با علامت تجارتى معين با ارايه خدمات بانکى قانونمند که مجهز با ابزار الکترونيک ميباشد در صدر تسهيلات قرار دارد.

Job Description:

– رعایت دقیق وهمه جانبه تمام قوانین و مقررات نافذه د افغانستان بانک (قانون بانکداری، تطهیر پول و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، پالیسی ها طرزالعمل ها، مقررات و اوامر آمر عملیاتی نوی کابل بانک وتمام مراجع هیئت رهبری بانک).

– بررسی و کنترول تمام فعالیت های روزمره تمام کارمندان بشمول کنترول حاضری روزمره آنها.

– ترتیب راپور های روز مره، هفته وار و ماهوار به آمر ساحوی.

– کنترول و چک نمودن خزانه نماینده گی بطور روزمره.

– گزارش دادن بلاوقفه و بدون معطلی معاملات بزرگ و مشکوک قبل از اجرای آن به آمر ساحوی.

– چک و امضاء نمودن حسابات افتتاح شده در ختم روز.

– کنترول سایر کتب راجستر.

– بررسی و کنترول از آرشیف و کنترول ونگهداری اسناد محرم.

– کسب اطمینان از قفل بودن سیف خزانه و خود نماینده گی.

– مراقبت از دارائی های ثابت نماینده گی.

– بررسی روز مره حسابات بانکی (چک ها، حواله جات، حواله جات ویسترن یونین، پول نقد پیشکی (پیتی کش) و غیره) بر اساس طرزالعمل های داده شده.

– کنترول استفاده از یوزر وجلو گیری از افشای شفر یا رمز آن.

– جلوگیری از اختلاس دارائی ها، حیف ومیل و جلوگیری از استفاده بانکنوت های جعلی.

– تلاش بخاطر بالابردن حجم معاملات بانکی.

– نگهداری مطمئن کلید خزانه و نماینده گی.

– کنترول از اجرای به موقع و درست چک های به موقع روزمره مشتریان.

– کنترول نمودن مصارف روزمره نماینده گی.

– حل نمودن مشکلات مشتریان در محدوده ای صلاحیت وظیفوی.

– جلب وجذب مشتریان و ارائه معلومات به انها در مورد خدمات بانکی.

– فراهم نمودن قناعت مشتریان و رسیده گی به مشکلات آنها.

– تثبیت اندازه پول نقد مورد ضرورت روز بعدی و بررسی نمودن مقدار آن حین احذ از خزانه مرکزی.

– کنترول نمودن DVR  و (روشن کردن، فعال کردن و خاموش نمودن) آن بطور روزمره.

– برقرار نمودن ارتباط با دوایر دولتی، منطقوی و مقامات مرکزی.

– موضوعات آرشیف و نگهداری اسناد مهم بانکی.

– نگهداری درست از کلید های مهم بانک.

– عندالضرورت برقرار نمودن ارتباط با آمر ساحوی.

– تدویر جلسات اداری و راپور دهی منظم به آمر ساحوی.

– اجرای سایر وظایف که توسط آمر ساحوی هدایت داده میشود

– کنترول ونگهداری از دارائی ثابت بخصوص جنراتور و وسایل نقلیه بانک.

– باز دید از کتاب ثتب شکایات مشتریان در ختم روز.

Job Requirements:

– داشتن مدرک ليسانس از پوهنځى اقتصاد – اداره و تجارت و يا بالاتر از آن

– داراى دو الى سه سال تجربه کارى در امور بانکدارى

– تسلط کامل به زبان هاى پشتو و درى و بلديت با پروگرام هاى کمپيوتر و زبان انگليسى

 

Submission Guideline:

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره (مدير نمايندگى دوم نوى کابل بانک در شهر کابل) به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند.

hrd.cv@newkabulbank.af

لطفاً شماره/کود مشخص شده براى بست (ويکنسى نمبر) را در عنوان (سبجکت) ايميل خود با ذکر نام و محل بست درج نماييد. در غير آن اسناد شما شامل ليست ابتدايى/نهايى براى طى مراحل بعدى نخواهد شد.

Kindly copy the vacancy number and past it in your e-mail subject line with the position title, otherwise you won’t be short listed.

 

Submission Email:

hrd.cv@newkabulbank.af

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 196 Jobs
  • LocationKabul

Contact Us

info@taqaror.com