محافظین امنیتی 248 views1 application

Job Expired

More Information

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : – صحت و رفاه همگانی در شهرها – تحفظ محیط زیست – تهیه آب آشامیدنی صحی – جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت – رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی – توسعه منابع مورد ضرورت بشری – فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

تأمین امنیت دفتر مرکزی شرکت آبرسانی.

Skills Required:

Securities

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مهارت های لسانی:

بلدیت کامل به زبان های دری و پشتو

مهارت های مسلکی و مدیریتی :

آشنایی کامل با استفاده از ابزار و تسلیحات.

داشتن مهارت رزمی.

Duties & Responsibilities:

شرح وظایف :

 

·        تأمین امنیت دفتر مرکزی شرکت آبرسانی، کارمندان و تمامی ملکیت اداره.

·        حفظ و مراقبت از دروازه های دفتر و کنترول دقیق رفت و آمد مراجعین.

·        چک و تلاشی مراجعین در زمان ورود به دفتر.

·        باز و بسته نمودن دروازه عمومی دفتر و کنترول دقیق وسایط و افراد که در محوطه ساختمان رفت و آمد میکنند.

·        راهنمایی مهمانان به بخش پذیرش و یا اطاق جلسات حین مراجعه به دفتر و برخورد سالم با ایشان.

·        راجستر نمودن اشخاصیکه قرار ملاقات با پرسونل اداری دارند صدور کارت برای هر فرد.

·        صحبت کردن از دریچه کوچک دروازه با مراجعین.

·        ممانعت از ورود وسایط شخصی در داخل دفتر.

·        گزارش راپور وقایع غیر عادی و اتفاقات امنیتی به وقت و زمانش.

·        باز رسی و چک محوطه ساختمان بطور روزمره گارد امنیتی مکلف است تا در صورت دزدی، اختطاف، آتش سوزی، شنیدن صدای فیر و سایر حالات اضطراری مسئول امنیت اداره، بخش اداری و مسئولین اداره را در جریان بگذارد.

·        در صورت برخورد با اشخاص، اشیا ویا وسایط مشکوک (مظنون) در داخل محوطه تعمیر اداره و یا اطراف اداره، گارد امنیتی مکلف است تا جریان را با مسئول اداره گزارش داده و انها را در جریان بگذارد.

·        گذارش وقایع غیر عادی و اتفاقات امنیتی عندالموقع به مسئول بخش امنیتی.

·        حاضر بودن در ساحه کار در اوقات معینه.

·        متابعت از تقسیم اوقات و زمان بندی معین که توسط مسئول امنینی ترتیب میشود.

·        چک نمودن شعبات بعد از ختم رسمیات و خاموش نمودن وسایل برقی شعبات و دهلیز های دفتر.

·        عدم استفاده از موبائیل و صفحه های اجتماعی در هنگام انجام وظیفه.

·        استفاده درست و مناسب از موبایل و مخابره در دست داشته.

·        رعایت قوانین اسلامی، اخلاقی و اجتماعی.

·        نظارت و کنترول اطراف دفتر

·        محرم نگهداشتن مسایل محرم در داخل و خارج از دفتر.

·        رعایت احکام، قوانین و مقررات اداره.

·        بازرسی و چک بدنی مراجعین و کارمندان بصورت دوامدار.

·        برخورد نیک با مراجعین و کارمندان اداره.

·        اجرای سایر وظایف حسب لزوم دید مسئول امنیتی .

·        اجرای وظیفه در ساعات رسمی و غیر رسمی بر حسب ضرورت های عاجل.

·        پابندی به حاضری و ارزش دادن به وقت معینه در خواسته.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

مواصفات:

درجه تحصیل      : توانایی و مهارت خواندن و نوشتن

تجارب کاری      : داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش های امنیتی و یا مرتبط به وظیفه.

مهارت های لسانی:

بلدیت کامل به زبان های دری و پشتو

مهارت های مسلکی و مدیریتی :

آشنایی کامل با استفاده از ابزار و تسلیحات.

داشتن مهارت رزمی.

Submission Guideline:

رهنمود کاندید شدن برای پست

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Submission Email:

   jobs@auwssc.gov.af

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com