متخصص تدارکات 127 views

Job Expired

More Information

About Ministry of Transport:

هدف ابتدایی اداره ترانسپورت جاده  عبارت از طرح ، تنظیم ، نظارت  و مدیریت کردن سیستم ترانسپورت زمینی با همکاری شرکت های خصوصی میباشد. این وزارت در تلاش برای ساختن یک سیستم ترانسپورت زمینی که موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست، اقتصادی و عصری میباشد که در مجموع تمام این راهکار ها یک عامل محرک جهت رشد اقتصاد کشور است.

Job Description:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار ، سالانه درمطابقت به پلان ریاست تدارکات جهت رسیدن اهداف پلانی .
تنظیم و اداره منابع ،فعالیت ها ،روند ها و اجراات تطبیقی بخش تحت کنترول وظیفه هذا غرض نیل به اهداف با حصول نتایج موثر،کافی ،شفاف وسودمند .
ترتیب فورمه های م3 ،م7 ،م16 طی مراحل قرارداد ها و محسوبی مصارفاتی غرض تصفیه حسابات شفاف .
حصول اطمینان ازاینکه عملکرد درمطابقت با پلان استراتیژیک واهداف مرتبط وزارت ترانسپورت صورت می گیرد .
طبقه بندی حسابها ودرصورت نیاز ،طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودی ها و انبار،براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد وتایید تغیریاتهیه سیستم های نرم افزارتدارکاتی بصورت سفارشی یا پکیج .
نظارت وکنترول به منظورحفظ ونگهداری اموال ودارایی های وزرات .
رهبری ،کنترول وهماهنگ نمودن امورفعالیت های دفتر اکمال وخریداری غرض حصول اطمینان از تطبیق موثر وبا کیفیت مقررات وپروسیجرهای ورزارت ترانسپورت
آماده سازی داوطلبی معیاری وسایر اسناد درحمایت ازروندهای لازم تدارکاتی ومدیریت روند آماده سازی نیازمندی های بودجوی اکمال وخریداری سالانه .
کنترول روند راجستریشن اجناس و عینیات وهمینگونه ابلاغ معلومات درمورد هزینه ها ،کیفیت وکمیت .
ارائه مشوره ها در مورد انکشاف و استفاده ازپالیسی ها ،مقررات اکمال وخریداری وتوضیحات به مدیران ،کارمندان و تهیه کننده گان .
تنظیم واداره کارمندان جهت حصول اطمینان از اینکه آنها به طورموثرجذب شده اند ،شایق و تعلیم دیده میباشند.به این تریب آنها وظایف و مسولیت های محوله را درمطابقت به معیارات درخواست شده به پیش میبرند.
حمایت ازاینکه خدمات درمطابقت با معیار های لازم وپلانهای مربوطه به منظورنیل به اهداف وزارت ارئه می شود .

حسب ضرورت مقامات صالحه ،اجرای هرگونه وظایف در مطابقت با قوانین ،مقررات و اهداف وزارت ترانسپورت

Job Requirements:

تحصیلات

حد اقل  لیسانس در رشته های اقتصاد، حقوق، به تحصیلات بالا ارجهیت داده میشود

تجربه کاری

حد اقل پنج سال در بخش های تدارکاتی و مالی  در صورت که ماستر باشد  چهار سال وظیفه اجرا نموده باشد.

موارد که شامل تجربه کاری میگردد:

کارمند رسمی دولتی:  جدول سوانح کارمند با مهر و امضا  و تصدیق اداره مربوطه
کارمند قراردادی ادولتی : کاپی قرارداد ومکتوب تائیدی اداره مربوطه، کاپی نمبر تشخیصیه
کارمند ادارات خصوصی:  کاپی قرارداد معیاری، تصدیق اداره جواز دهنده، فورمه مالیه دهی، نمبر تشخیصیه.

مهارت ها

توانایی کارتیمی
مسلط برنظام های اداری،  با قانون خدمات ملکی، قانون کار و سایر پروسیجر های مرتبط .
تفکر استراتیژیک –  تفکر خلاق
تمایل به یادگیری و توانایی حل مسئله
داشتن روحیه حمایتی و قابلیت تعامل سازنده

تسلط کامل بر مجموعه‌ی نرم‌افزارهای MS-Office

زبان

تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)
آشنایی با لسان انگلیسی

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 1398/04/05 – 16/07/2019 الی 05/05/1398 – 27/07/2019 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود نموده بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به ایمیل آدرس  hr.mot2019@gmail.com   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

هر متقاضی که فورم خانه پوری ننماید اسناد ارسال شان ناقص پنداشته شده و غیر واجد شناخته میشود.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند که در غیر آن واجد شرایط شناخته نمیشود.

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0730838506تماس گرفته حل مطلب نمایند.

نوت: متقاضیان محترم عنوان بست را در Subject ایمیل که ارسال میدارد بنوسند در غیر آن اسناد شان شامل پروسۀ شارت لست نمیگردد.

جهت اخذ فورم  و معلومات بیشتر به لینگ ذیل مراجعه فرمائید

https://mot.gov.af/dr/all-vacancies

https://mot.gov.af/dr/all-vacancies

Submission Email:

Hr.mot2019@gmail.com

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com