متخصص ارشد پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم 45 views

More Information

About National Environmental Agency:

Environmental Government Office

Job Description:

هدف وظیفه: هماهنگی و همکاری نزدیک با وزارتخانه ها و نهادهای تطبیق کننده چندین جانبه (MIEs) جهت توسعه و ایجاد طرح های اولیه و پررپوزل های پیشنهادی برای کاهش دهی تغییر اقلیم.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وظایف تخصصی:

تهیه و ترتیب طرح های اولیه پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم درهماهنگی و همکاری نزدیک با وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی، غیر دولتی و موسسات بین المللی در مطابقت به استاندردهای GCF و سایر میکانیزم های مالی.
ترتیب و تنظیم و خلاصه سازی پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم برای شریک ساختن با رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای تطبیق کننده چندین جانبه برای تصویب نهایی.
تعقیب از پیشرفت فعالیت ها در قسمت طرح های اولیه و پروپوزل های کاهش دهی تغییر اقلیم به صندوق سبز اقلیم و سایر میکانیزم های مالی تغییر اقلیم.
پاسخ دادن به نظریات و سوالات از طرف GCF و سایر میکانیزم های مالی.
بررسی میکانیزم های تطبیقی برای گنجاندن بخش های سکتور خصوصی در استفاده از وجه مربوط به تغییر اقلیم.
شرکت نمودن در برنامه های آموزشی و توسعه ئی پلانگذاری های عمومی برای صندوق سبز اقلیم.
انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب مقام اداره  مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه مطابق به پلان معاونیت و لایحه وظایف  جهت رسیدن به اهداف اداره .
ترتیب و تنظیم گزارشات هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه از پیشرفت و فعالیت های پلان شده.

وظایف همآهنگی:

تشریک مساعی در راستای پیشرفت طرح های اولیه با نهاد های ذیربط تطبیق کننده (ملی و بین المللی )
تفکیک و تقسیم فعالیت ها جهت هماهنگی بهتر غرض تشویق و ترغیب سکتور خصوصی در قسمت انکشاف پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم برای صندوق سبز اقلیم و سایر میکانیزم های مالی تغییر اقلیم.
همکاری و هماهنگی نزدیک با وزارتخانه های مربوطه و تشخیص پروژه های که واجد شرایط برای تأمین بودجه یا منابع مالی کاهش دهی تغییر اقلیم باشند.
تامین ارتباطات اداره ملی حفاظت محیط زیست با GCF و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی و میکانیزم های مالی تغییر اقلیم.
بررسی نیاز ها و ظرفیت های کاری جوانب ذیدخل ملی جهت غنامندی انکشاف طرح پروپوزل ها.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام

 

 

رشته تحصیلی:

داشتن سند لیسانس در بخش اقتصاد، مالی، تغییراقلیم، منابع طبیعی، محیط زیست و یا معادل آن  به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
داشتن تصدیق نامه امور محیط زیستی و یا تجربه های مرتبط محیط زیستی امتیاز محسوب می گردد.

مهارت های لازم:

توانائی ترتیب پلان های مختلف عملیاتی اداره و یا پروژه.
داشتن مهارت مشخص در ساحه تخنیکی مربوطه ( تغییر اقلیم)
توانایی تحریر و افهام وتفهیم به زبان های دری و پشتو و انگلیسی.
توانایی استفاده از برنامه های انترنت و کمپیوتری جهت پیشبرد امور محوله.

Job Requirements:

رشته تحصیلی:

داشتن سند لیسانس در بخش اقتصاد، مالی، تغییراقلیم، منابع طبیعی، محیط زیست و یا معادل آن  به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
داشتن تصدیق نامه امور محیط زیستی و یا تجربه های مرتبط محیط زیستی امتیاز محسوب می گردد.

مهارت های لازم:

توانائی ترتیب پلان های مختلف عملیاتی اداره و یا پروژه.
داشتن مهارت مشخص در ساحه تخنیکی مربوطه ( تغییر اقلیم)
توانایی تحریر و افهام وتفهیم به زبان های دری و پشتو و انگلیسی.
توانایی استفاده از برنامه های انترنت و کمپیوتری جهت پیشبرد امور محوله.

Submission Guideline:

نوت:  متقاضیان اعم از ذکور و اناث میتنوانند با در نظرداشت شرایط فوق (CV) خود را تو ام با اسناد دست داشته خویش به آدرس اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع:  دارالامان،سرک سناتوریم عقب شفاخانه لشمانیابه ریاست منابع بشری این اداره تسلیم  و یا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

Submission Email:

hrrecruitment980@gmail.com

Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com