قابله

Move Welfare Organization
  • Post Date: January 9, 2017
  • Applications 0
  • Views 214
Job Overview

Move Welfare Organization:

MOVE is a National humanitarian, independent, non-political, non-sectarian organization which is aiming for an equitable & quality standard health care for all Afghans throughout its endless effort to response to highly vulnerable group, mother & children, who are victim of various deadly diseases as well as having the high rates of morbidity & mortality in the country.                   The policy of MOVE is to conduct the activities honorably and ethically, in the illumination of public accountability and consistency with applicable laws, rules, guidelines and practices to non-governmental agencies.                                        MOVE Welfare Organization has been founded in 2005 by a group of professionals in health care management. MOVE was registered with Ministry of Economy (Reg. No. 45) & signed a memorandum of understanding (MoU) with Ministry of Public Health on 21.11.2005 (MoU No. 05). Since January 2011, STEP Health and Development Organization Merged with MOVE Welfare Organization and working as on entity under the name of MOVE Welfare Organization

Job Description:

رعایت دقیق قوانین وضع شده شفاخانه و پابند بودن به وظیفه .
داشتن معلومات كافى در مورد رهنمود هاى ملى براى عرضه مراقبت هاى مادران و اطفال.
عرضه مراقبت های مادر و طفل در شفاخانه و پذیرش مراجعین جهت مراقبت های A.N, P.N,  و F.P .وراجستر انها
ثبت دقیق کارت های ANC و PNC.تهیه راپور ماهوار در مورد ایجاد فاصله بین ولادت ها ، مشوره در مورد مراقبت های قبل و بعد از ولادت و استفاده روزمره تالی شیت و فورم HMIS .
توضیح  و تشويق مادران براى تعقيب مراقبت هاى قبل و بعد از ولادت.
مراقبت و نگهداری درست از وسایل و سامان آلات مربوط و رعایت شرایط اسپسی و انتی سپسی سامان آلات طبی و اطاق ولادت .
آماده گى و پذیرش ولادتهامطابق به ستندرد هاى شفاخانه ولسوالى.
نظارت از پاکی و صفائی وارد مربوطه و در مجموع شفاخانه مطابق به تقسیم اوقات مرتبه .
گزارش فوری و به وقت واقعات اختلاطی ولادت های انسدادی  به داکتر مربوطه MCH.
سهمگیری در ارائه تعلیمات صحی برای مریضان سرا پا مطابق به ضرورت انها ( وسایل ولادت، ملاقات بعد از ولادت، معافیت ، تغذی و علایم خطر نزد مادران حامله ) .
همکاری با داکتر MCH در موردعرضه خدمات و بلند بردن كيفيت خدمات.
اشتراک در پروگرام های متکی به جامعه بخصوص سوپروژن Health post ها و کارکنان صحی اناث در جامعه.
اطاعت از هدایات داده شده از طرف داکتر معالج بخش MCH و متخصص مربوطه .
برخورد دلسوزانه با مریضان و مریضداران ، صداقت در انجام وظیفه و  تلاش جهت ارتقای سطح دانش مسلکی .
اطاعت از أمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده

Job Requirements:

فارغ التحصیل از IHS
تجربه قبلی در ساحه کاری مربوطه

Submission Guideline:

Application procedure: Interested candidates should submit a letter of application along with CV before closing date to the Administration Unit of MOVE via email-friba.q@hotmail.com  .Mention Vacancy number as a  subject title. Address: Kot-e- Sangee Dehbori Road Right Hand 2nd Street House # 353, Kabul, Afghanistan

Submission Email:

friba.q@hotmail.com

Job Detail
  • Experience3 Years
  • GenderFemale
  • QualificationMedical Degree
  • Contract Duration1 year (Extendable )
  • Vaccancy NumberMWO-522
  • Number of positions2
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.