عضو قرارداد های املاک و ترتیب شرطنامه ها 559 views7 applications

About Pashtany Bank:

Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.
Pashtany Bank is a State Owned bank and is registered with the Central Bank (Da-Afghanistan Bank) under the commercial banking license to operate nationwide. The Bank has been operating as one of the leading commercial banking service provider in Afghanistan.
In 2007, during the regime of Hamid Karzai, the name of Pashtany tejaraty bank was changed to Pashtany bank at the instance of Mr. Hayatullah Dayani the CEO of Pashtany bank.
The Human Resources Department wishes to announce that we have vacancy for the following position with minimum requirement.

Job Description:

Job Summary:

تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیازارزیابی و طی مراحل پروسه مزایده،انعقاد قرارداد ها و تثبیت کرایه جایداد های بانک مطابق  قوانین نافذه کشور بمنظور بلند بردن سطح عواید.

Duties and Responsibilities: 

ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت جهت حصول اهداف تعین شده.

اتخاذ تدابیر بمنظور ارزیابی پروسه انعقاد قرارداد ها ،داوطالبی،مزایده،آفر گشایی و تثبیت کرایه جایداد های .

دعوت نمایندگان ادارت ذیربط بمنظور اشتراک در جلسات داوطالبی ها مزایده،آفر گشایی و تثبیت کرایه  بمنظور تطبیق قوانین و شفافیت کاری.

تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز تحلیل و ارزیابی اسناد قرارداد واصله ادارات ذیربط همچنان قراردادهای که معیاد آن خاتمه میابد بمنظور اجرا موثر و به موقع.

حصول اطمینان از تطبیق قانون در پروسه انعقاد قرارداد ها،داوطلبی آفر گشایی،ارایه شرطنامه ها و تثبیت کرایه بمنظور شفافیت در اجراات کاری و جلو گیری از جعل و تذویر و دریافت قیمت مناسب و بلند.

مراقبت از پروسه داوطلبی و مزایده ترتیب رویداد مجالس و انعقاد قرارداد ها در چوکات قانون نافذه کشوربمنظور شفافیت کاری و ارسال قرارداد جهت منظوری مقام ذیصلاح.

تهیه جداول و فورم های مربوط به قراردادها و نظارت به سر رسید قراردادها

تهیه جدول فرجام خواهی ها ی قراردادها و برگزاری انواع مناقصه و مزایده و عقد قراردادهای مربوط جایدادهای بانک و انجام گزارشات و کارهای مختلف جاری و گذشته.

ارزیابی و تثبیت کرایه جایدادهای بانک ارایه گزارشات کاری بخش های مربوط به مدیریت عمومی

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قوانین و مقررات اداره سپرده میشود.

سایر اجراات :

پیشبرد تمامی امورات اجرائیوی که شامل قید صادره / وارده مکاتیب میگردد.

حفظ و فایلنگ اسناد و سوابق دفتر به گونۀ منظم و مرتب.

Job Requirements:

درجه تحصیل لیسانس

تجربه کاری 3-4 سال

مهارت  : بکار بردن معیارات طرزالعمل ها مطابق پالیسی و پروسیجر کاری به کمپیوتر  بلدیت کامل داشته باشد همچنان آگاهی به قوانین و طرزالعمل های قانون تدارکات ملی کشور.

تسلط به زبان های دری و پشتو و اشنایی با زبان انگلیسی.

گزارش دهی به مسئول املاک

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online.
Please send your CV along with Cover letter.
Only shortlisted candidates will be invited for the interview.
Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.
Address: Pole Baghe-Omome Next to Ministry of Communication.

Submission Email:

hr@pashtanybank.com.af or secretary.ceo@pashtanybank.com.af

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com