عضو حفظ و مراقبت از جایداد های بانک 638 views9 applications

About Pashtany Bank:

Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.
Pashtany Bank is a State Owned bank and is registered with the Central Bank (Da-Afghanistan Bank) under the commercial banking license to operate nationwide. The Bank has been operating as one of the leading commercial banking service provider in Afghanistan.
In 2007, during the regime of Hamid Karzai, the name of Pashtany tejaraty bank was changed to Pashtany bank at the instance of Mr. Hayatullah Dayani the CEO of Pashtany bank.
The Human Resources Department wishes to announce that we have vacancy for the following position with minimum requirement.

Job Description:

Job Summary:

پیگیری ومراقبت از تمامی جایداد های بانک در یک چارچوب زمانی به گونۀ منظم و مداوم.

Duties and Responsibilities: 

ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت جهت حصول اهداف تعین شده.

اتخاذ تدابیر مؤثر بمنظور حفظ و مراقبت متداوم از جایداد های بانک

حفظ و مراقبت از جایداد ها بمنظور جلوگیری از سوء استفادۀ اشخاص و افراد غیر مسئول.

کنترول و مراقبت از شکست و ریخت دفاتر – آهن پوش ها – کلکین ها – دروازه ها و دیگر اجناس جایداد های مرکزی بمنظور حفظ و نگهداشت درست آنها.

حصول اطمینان از تطبیق و پیگیری سجل تعمیرات و دوکاکین که به کرایه / اجاره داده شده است در شروع و ختم قراردادها به منظور مراقبت و نگهداری درست از جایداد های بانک .

حفظ  و مراقبت جایداد های بانک که به اشخاص مطابق پروتوکول عقد شده در تصرف داشته و در زمان پروتوکول به جایداد خساره وارد و غایب میگردند از طریق مراجع ذیربط به منظور جبران خساره وارده شده در جایداد های بانک .

کنترول جدی از جریان برق تمامی شعبات مرکزی / شهری څانګه های مرکزی به اسرع وقت و همچنان تهیۀ روغنیات و ترمیم جنراتور های مرکزی و شهری څانګه ها در اسرع وقت.

کنترول از اجراات بخش کارگران فنی : برقی – نلدوان – شب باشان – کارگران  گاردان تشریفاتی – و حصول اطمینان از اجراات معیاری در پروسۀ کاری این اشخاص.

مراقبت و کنترول جدی سیستم آبرسانی و برق شعبات بانک همچنان بررسی از امورات تخلیۀ فاضل آب ” چاه های سپتیک ” در مطابقت با لوایح و مقررات ادارۀ محیط زیست کشور.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قوانین و مقررات اداره سپرده میشود.

سایر اجراات :

همکاری در تمامی امورات اجرائیوی که شامل قید صادره / وارده مکاتیب میگردد.

تعقیب و پیگیری از امورات دوسیه های محاکماتی مرتبط به املاک بانک که در مراجع عدلی – قضایی و یا هم حقوقی قراردارد.

Job Requirements:

درجه تحصیل لیسانس

تجربه کاری 3-4 سال

مهارت  : بکار بردن معیارات طرزالعمل ها مطابق پالیسی و پروسیجر کاری به کمپیوتر  بلدیت کامل داشته باشد همچنان آگاهی به قوانین و طرزالعمل های قانون تدارکات ملی کشور.

تسلط به زبان های دری و پشتو و اشنایی با زبان انگلیسی.

گزارش دهی به مسئول املاک

ADDITIONAL COMMENTS(شرایط و نظریات اضافی)

صداقت و ایمانداری

تجربه کاری

حفظ اسرار

اطاعت از اوامر  ، قانونی

پابندی به وظیقه محوله

اخذ هدایت از مدیر املاک

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online.
Please send your CV along with Cover letter.
Only shortlisted candidates will be invited for the interview.
Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.
Address: Pole Baghe-Omome Next to Ministry of Communication.

Submission Email:

hr@pashtanybank.com.af or secretary.ceo@pashtanybank.com.af

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com