عضومدیریت ملکیت ها، ناحیه هشتم 588 views14 applications

Job Expired

More Information

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

تثبیت ،ثپت ،حفظ ونگهداری اسناد املاکی به دفاترمربوط

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.       طرح پلان کاری مربوط درمطابقت به پلان مدیریت عمومی ملکیت ها به منظور اجراات مؤثرو به موقع .

2.       تنظیم ومراقبت تمام دفاترو اسناد ملکیت های پلانی وغیرپلانی دولتی وخصوصی به منظور نگهداری وجلوگیری ازاتلاف آنها

3.       حفظ ومراقبت ازدفاتر املاکی ملکیت های پلانی وغیرپلانی ، اسرار و محرمیت دفاتربه منظورتأمین مصؤنیتهای ملکیت های دولتی و خصوصی.

4.       اجرای تصادیق املاکی برای ادارات و اشخاص انفرادی به اساس تقاضای کتبی عنوانی ناحیه برویت دفاتر به منظورخرید و فروش جایدادهای شخصی ودولتی وسایرموارد. .

5.       ثبت قباله های شرعی خرید و فروش املاک به دفاتراملاکی ، و ارسال فورمه های قیمت گذاری ملکیت ها به مدیریت تکس به منظور تحویلی تکس بحساب بانکی وهماهنگ سازی آن با ریاست ملکیت ها غرض انتظام امور.

6.       پیگیری واطلاع کتبی به مدیریت کرایه جات در رابطه به ساحات تثبیت شده استملاکی که تا هنوز دراختیارمالکین قبلی آنها قراردارند غرض اخذکرایه .

7.       ارائه گزارشات مفصل به آمربخش در رابطه به ساحات تثبیت شده استملاکی که هنوز دراختیار مالکین قبلی قراردارند ومشکلات املاکی درناحیه مربوط غرض اتخاذ تصمیم .

8.       پیشبرد امور اداری و صدور اطلاعیه ساحات استملاکی و هماهنگ سازی کتبی امور بصورت رسمی با ریاست های استملاک وملکیت ها

9.       ارائه مشوره های مؤثر درامور املاکی به آمرمربوط غرض بهبود دراجراات ورفع مشکلات وظیفوی .

10.    اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وخط مشی اداره سپرده میشود .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.    حداقل درجه تحصیل

·      داشتن حد اقل درجه تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق، اقتصاد و اداره و تجارت .

2.    تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه)

·      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود .

3.    مهارت های دیگر(كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

·      توانائی ومهارت در بخش قوانین

·      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (انجینری ، ورد و اكسل)

·      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی

Submission Guideline:

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل آدرس(Vacancies.km@gmail.com) بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.

• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند

• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email:

   vacancies.km@gmail.com

  • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

info@taqaror.com