ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند پائینی زرنج 168 views

Job Expired

More Information

About اداره ملی تنظیم امور آب :

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی تنظیم اور آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره0113-2

عنوان بست:ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند پائینی زرنج

شماره بست0113-2

انداره معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول 109،600.00 افغانی الی قدم پنجم 164،489 افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

 

تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره ملی تنظیم امور آب:

اولين دستگاه برق آبي در زمان اعلي حضرت امير حبيب الله در جبل السراج به توليد آغاز نمود كه برق مذكور به شهر كابل انتقال گرديده و تا زمان سلطنت اعلي حضرت محمد ظاهر شاه امور برق توسط شركت برق رهبری و مدیریت میگردید بعداً تولید برق در چک وردک، ماهیپر و نغلو شروع و توسط ریاست عمومی برشنا موسسه اداره میگردید.

اما در قسمت تنظیم و مدیریت آب در آن زمان وزارت زراعت و آبیاری سروکار داشت آنهم صرف در بخش زراعت و کدام پروگرام تحقیقاتی و انکشافی در مورد آبهای کشور موجود نبود.

ریاست سروی آب و خاک بر علاوه سروی هایدرولوژیکی بخش های مهم دیگری مانند خاک شناسی، توپوگرافی، دیزاین آب های تحت الارضی و سطح الارضی کشور انجام فعالیت می نمود.

در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی ریاست متذکره ارتقاء به ریاست عمومی آبیاری و منابع آب در تشکیل اضافه گردید.

همین مدیریت جدید التاسیس هایدرولوژی با پیمودن مراحل انکشافی در عرصه فعالیت های خویش توانست تا امروز با تشکیل وسیع زمینه فعالیت در مرکز و تمام ولایات کشور عنوان وزارت انرژی و آب را در تشکیل اداری دولت جمهور اسلامی افغانستان احراز نماید.

Job Description:

هدف وظیفه:

رهبری و مدیریت امور فنی و اداری حوزه فرعی دریائی آبریزهای مربوطه  به منظور دسترسی به آب مطمین جهت کاهش فقر با رشد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، بهبود سطح زندگی مردم و انکشاف و مدیریت همه جانبه منابع آب و استفاده موثر از آن.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل وضعیت کلی جغرافیایی آبی حوزه مربوطه
 2. بودجه سازی، توزیع و تخصیص آب حوزه مربوطه به استفاده کننده گان  بمنظور مقاصد مختلف با در نظر داشت معقولیت اقتصادی
 3. رهبری، نظارت و مدیریت از طرح، ترتیب و تطبیق ماستر پلان حوزه آبریز، ترتیب پلان های سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت
 4. نقشه برداری، دیزاین، سروی و مطالعات تخنیکی از زیر ساخت ها و تاسیسات آبی  و ترتیب کانسپت ها و طرح های جامع جهت حفاظت و بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی
 5. اجراآت و مدیریت در ســه برنامه استراتیژیک (تحکیمات، کانال ها و چک دم ها)، حل منازعات آبی، ایجاد انجمن ها و حفظ مراقبت تأسیسات آبی
 6. رهبری، نظارت و مدیریت در امور جمع آوری، تحلیل و ذخیره سازی ارقام هایدرومیتورولوژیکی، هایدروجیولوژیکی حوزه دریائی مربوطه
 7. مدیریت و آگاهی دهی اتخاذ تدابیر به منظور کاهش اثرات سیلابها، خشکسالی ها و سایر حوادث طبیعی

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی معینیت آب جهت حصول اطمینان از تحقق آن وفق اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوط
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی درهماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از پیشبرد امور مربوط به ریاست
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده می شود

وظایف هماهنگی:

 • فراهم آوری تسهیلات در ایجاد و تقویت انجمن های استفاده کننده گان آب و سایر نهاد های دخیل مردمی
 • سازمان دهی و مدیریت در جهت تقویت و هماهنگی تمام جوانب ذیربط در حوزه دریائی
 • سازمان دهی در مورد حل منازعات آب و تضمین حقابه ها

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت و انجنیری منابع آب، هایدروتخنیک، سیول، هایدرولوژی، هایدرومتیورولوژی، هایدروجیولوژی و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری

 • حد اقل تجربه کاری  از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (مدیریت منابع آب، انجنیری منابع آب، تاسیسات پروژه های آب، تخصصی مسلکی اکادمیک، تحقیقی بخش آب، امور ساختمانی، پروژه های زیر بنایی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف)
 • مدیریتی و تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 • دارندگان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود.

مهارت­های لازم

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی
 • مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 •  (5) نمره امتیازی برای بست های  سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص باعث عدم اجرای وظیفه نگردد
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

 • درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

 • اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
 • اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
 • اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
 • اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

 • اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
 • اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

 • داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
 • قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
 • مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

 • بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
 • اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

 • درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

 • مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

 • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com