ریاست اقتصاد و تمویل صحت 175 views

Job Expired

More Information

About وزارت صحت عامه :

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره1

عنوان بست: ریاست اقتصاد و تمویل صحت

شماره بست0032-1

Job Description:

هدف وظیفه:ایجاد، انسجام وانکشاف طرح پلان های اقتصادی موثر ومثمر در بخش سکتور صحت جهت تمویل بهتر عرضه خدمات صحی با کیفیت در مطابقت با روند استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

……………………………………………………………………………………………. …………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تحصصی:

 1. تحلیل وارزیابی ازموثریت و مثمریت برنامه های صحی درسکتورصحت جهت دریافت مشکلات و راه های حل مناسب؛
 2. نظارت وحصول اطمینان از انکشاف وبروز رسانی دیتابیس مصارف صحی در سکتور صحت جهت موثریت ومثمریت برنامه اقتصادی صحی؛
 3. حصول اطمینان از قیمت گذاری استراتیژی ها٬ پالیسی ها و سائر اسناد مهم ومداخلات غرض عرضه بهتر خدمات صحی .
 4. پیگیری ازمنابع مالی موجوده، دریافت خلا ها و پیشنهادات جهت استفاده موثر از منابع مالی عامه؛
 5. حصول اطمینان ازدریافت منابع مالی بدیل مطابق به پروتوکول های قبول شده بین المللی به منظوربهبودعرضه خدمات صحی؛
 6. مشوره دهی جهت انکشاف پالیسی ها، سیستم های صحی، مودل ها وطرح استراتیژی ها به منظور ارتقای کیفی وموثر عرضه خدمات صحی؛
 7. ایجاد میکانیزم هم آهنگی با ادارات دولتی وموسسات تمویل کننده جهت عرضه دریافت منابع وتقویت حسابات ملی صحی؛
 8. ترتیب پیشنهادات سالم وارائه نظریات مبنی به مدیریت پروسه محور تجدید پالیسی ها، طرزالعمل ها ورهنمودهای مربوطه به برنامه های اصلاحی جهت بهبود امور عرضه خدمات صحی اقتصادی برای مردم نیازمند؛
 9. تحلیل وبررسی از وضعیت ساختارتشکیلاتی وبودجوی جهت تطبیق پلان پیشبینی شده سال و پروسه برنامه اصلاحی به منظور تغیر وایجاد بهبودی موثر در امور محوله ریاست؛

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/ اداره؛
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش، موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزش و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهر وندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه؛
 7. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 9. اجرای سائر وظایف که توسط مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود؛

 

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط وهم آهنگی با موسسات ملی و بین المللی همکار به منظور جلب وجذب کمک ها ی مالی وتخنیکی غرض بهبود عرضه خدمات موثر و با کیفیت در کشور؛
 2. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده؛

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد صحی و اداره مراقبت صحی، مدیریت صحت عامه، اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی مدیریت امور مالی و یا اقتصاد صحی و یا پلان گذاری و یا پالیسی سازی و یا مدیریت صحت عامه) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)
مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

 • درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

 • اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
 • اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
 • اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
 • اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

 • اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
 • اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

 • داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
 • قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
 • مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

 • بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
 • اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

 • درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

 • مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

 • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com