دریور 410 views

More Information

About Supreme Audit Office اداره عالی بررسی:

https://sao.gov.af/dr

Job Description:

لایحه وظایف

……………………………………………………………………………………………….

عنوان وظیفه    : دریور

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت           : کابل

بخش            :  ریاست دفتر، مشاوریت حقوقی و ریاست تفتیش داخلی

بست              :(7)

تعداد بست       🙁 سه بست)

گزارشدهی به   : بخش مربوطه

گزارشگیری از : ندارد

کود              :051الی66-90-05-036

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: پیشبرد امور حمل و نقل کارکنان اداره مربوطه در اوقات معینه.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

مسؤلیت های وظیفوی:

حصول اطمینان کامل از فعال بودن وسایط نقلیه مطابق به سجل که به وی محول میگردد.
استفاده درست و مسئولانه از وسایط نقلیه مربوطه جهت حفظ، نگهداری و جلوگیری از فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن.
پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی.
توقف و پارک نمودن وسایط بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.
تحویل و اعاده پرزه جات داغمه وسایط که تجدید میگردد غرض طی مراحل و اجراأت بعدی آن.
حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.
ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن وسایط.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

Job Requirements:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند جواز راننده گی.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

.

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایط
فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی
توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

Submission Guideline:

متقاضیان محترم جهت اشتراک در پروسه رقابت  آزاد می توانند به اداره عالی بررسی واقع افشار دالامان جوار کمیسیون محترم حقوق بشر تشریف آورده و فورم کاریابی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توام با اسناد لازمه الی ختم اعلان به این اداره تسلیم نمایند

بعد از ختم اعلان هیچ درخواستی قبول نمی شود.

Submission Email:

sao.hr2017@gmail.com

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 153 Jobs
  • Location Kabul

Contact Us

info@taqaror.com