داكتر دندان

Move Welfare Organization
  • Post Date: January 9, 2017
  • Applications 0
  • Views 215
Job Overview

Move Welfare Organization:

MOVE is a National humanitarian, independent, non-political, non-sectarian organization which is aiming for an equitable & quality standard health care for all Afghans throughout its endless effort to response to highly vulnerable group, mother & children, who are victim of various deadly diseases as well as having the high rates of morbidity & mortality in the country.                   The policy of MOVE is to conduct the activities honorably and ethically, in the illumination of public accountability and consistency with applicable laws, rules, guidelines and practices to non-governmental agencies.                                        MOVE Welfare Organization has been founded in 2005 by a group of professionals in health care management. MOVE was registered with Ministry of Economy (Reg. No. 45) & signed a memorandum of understanding (MoU) with Ministry of Public Health on 21.11.2005 (MoU No. 05). Since January 2011, STEP Health and Development Organization Merged with MOVE Welfare Organization and working as on entity under the name of MOVE Welfare Organization

Job Description:

ساحه کاري

بادغيس و باميان

مسولیت ها

رعایت دقیق قوانین وضع شده و پابند بودن به وظیفه.
اداره عمومی بخش دندان و عرضه خدمات بخش مربوطه.
پذیرش مریضان دندان و جوف دهن و عرضه خدمات مطابق به ستندرد های BPHS
خانه پري درست و تهيه راپور بخش مربوطه (راپور هاي (HMIS
دقت و نگهداری درست از وسایل وسامان آلات مربوطه و رعایت اسیپسی و انتی سیپتی.
تشخیص وشنا سایی واقعات مغلق و اختلاتی دندان وجوف دهن و رجعت  به موقع آنها به شفا خانه اختصاصی .
سهمگیری در ارایه تعلیمات صحی به مریضان و مریضداران.
نظارت از پاکی و صفایی بخش مربوطه مطابق به تقسیم اوقات.
اجرای تعلیمات صحی انفرادی با مریضان درزمان معاینه و توصیه هدایات لازمه.
اطاعت از هدایات داده شده از جانب مسؤل شفاخانه.
برخورد نیک  بامریضان و مریضداران درانجام وظیفه.
تلاش درجهت ارتقاء سطح دانش مسلکی .
شناسائی و راپور دادن فوری مشکلاتی که مانع عرضه خدمات میگردد.
همکاری مناسب با سایربخش های تشخیصی و معالجوی .
فراهم نمودن راپور های ماهوار ستاك , مصرف و ضرورت شفاخانه در بخش دندان  به دفترمرکزی
اطاعت از أمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده

Job Requirements:

فارغ ستوماتولوژى
فارغ التحصیل انستیتوت علوم صحی(بخش دندان)
حاکمیت به لسان های دری ، پشتو وآشنائی

تجربه قبلی در مرکز معالجوی د ندان امتیاز شمرده میشود

Submission Guideline:

Application procedure: Interested candidates should submit a letter of application along with CV before closing date to the Administration Unit of MOVE via email-friba.q@hotmail.com  .Mention Vacancy number as a  subject title. Address: Kot-e- Sangee Dehbori Road Right Hand 2nd Street House # 353, Kabul, Afghanistan

Submission Email:

friba.q@hotmail.com

Job Detail
  • Experience3 Years
  • GenderMale/Female
  • QualificationMedical Degree
  • Contract Duration1 year (Extendable )
  • Vaccancy NumberMWO.523#sthash.h2I5coch.dpuf
  • Number of positions3
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.