More Information

About شرکت الیاس سعید چارترد اکونتنس :

.

Job Description:

جمع آوری اسناد از ادارات مربوطه طبق هدایت مدیریت مرکزی
شناسایی و تصدیق فزیکی تجهیزات موجود در اداره مربوطه
گرفتن تصاویر از تجهیزات موجود در اداره مربوطه
ارسال آن به مدیریت مرکزی الیاس سعید چارترد اکونتنس

Job Requirements:

داوطلبان حداقل فارغ صنف دوازدهم باشند؛

دواطلبان باید قادر به سفر در ولسوالی ها وولایات باشند؛
داوطلبان باید دارای تیلیفون های هوشمند باشند؛
داوطلبان دارای وسایل نقلیه شخصی (موتر و موترسایکل) باشند ترجیح داده میشود (اختیاری)؛
تجربه کاری نیاز نمی باشد

Submission Guideline:

لطفان سی وی ویا خلص سوانع خویش را به ایمل آدرس های ذیل ارسال نمایید

Email: hr@ilyassaeedca.com

CC: info@ilyassaeedca.com

CC: rehmat.sherzai1@gmail.com

CC: waiskhandz@gmail.com

Submission Email:

hr@ilyassaeedca.com

Apply for this job
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com