بست 3 آمر احصائیه های کار / اداره ملی احصائیه و معلومات 201 views

Job Expired

More Information

About NSIA(Gov):

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

:دیدگاه

داشتن سیستم واحد، معیاری، پاسخگو، قابل اعتماد در سطح ملی و بین المللی، پویا و پایدار احصائیوی و معلوماتی در کشور

:ماموریت

مدیریت و انکشاف سیستم  احصائیوی  و معلوماتی بر بنیاد نیازمندی های کشور
مدیریت و ارایه معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع، با کیفیت و قابل استفاده برای طرح پالیسی ها، سیاست گذاری ها ،تصمیم گیری ها، پلانگذاری ها، تحقیقات، آگاهی عامه، تامین شفافیت و سایر موارد از مرجع واحد
تأمین استقلالیت مسلکی، بکار گیری روشهای علمی، معیاری و رعایت اصول بین المللی احصائیه های رسمی، تأمین هماهنگی و جلوگیری از تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی
مدیریت سیستم های معلوماتی به منظور استفاده موثر ، به موقع و همه جانبه از ارقام جاریه، ارقام بزرگ و معلومات جغرافیایی در تهیه احصائیه های رسمی همچنان ترویج، تقویت و پایه گذاری احصائیه های ثبتی.

:وظایف و صلاحیت ها

ایجاد، مدیریت و انکشاف  سیستم واحد احصائیوی و معلوماتی در کشور
جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر  معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع و با کیفیت احصائیوی در رابطه به نفوس،  امور  تجارتی، صنعتی، زراعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، محیطی و وضع فعالیت های عمومی مردم
تأمین هماهنگی، جلوگیری از تکرار عمل، انسجام و نظارت از تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
مرجع واحد نشر معلومات و احصائیه های رسمی در کشور و اتخاذ تصمیم درمورد شیوۀ جمع آوری، توحید، تحلیل و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی
اجرای تمام فعالیت های احصائیوی به شمول سروی ها، سر شماری ها، سنجش محاسبات ملی و شاخص قیم، تشخیص و تثبیت نیازمندی های معلوماتی و احصائیوی در کشور
تثبیت و ارائه آخرین رقم نفوس کل کشور در هر سال با ستفاده از روش های علمی احصائیوی
همکاری با وزارت ها و ادارات دولتی در جمع آوری، توحید، تحلیل معلومات احصائیوی، ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی و طرز استفاده از آنها
تأمین استقلالیت مسلکی، انکشاف و تجویز تصانیف، تعاریف، اصول، ستندرد ها و روشهای علمی مناسب جهت استفاده در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
ایجاد، مدیریت و انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی واحد به منظور جلوگیری از تکرار عمل و مدیریت مؤثر معلومات جغرافیایی در کشور و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی به منظور مدیریت مؤثر معلومات در کشور و استفاده از آنها در تهیه احصائیه های رسمی و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
استفاده بهینه از تکنالوژی معلوماتی و نوآوری ها اخیر در این عرصه  در بهبود و معیاری ساختن  نظام معلوماتی کشور
تحقیق و ارتقای ظرفیت احصائیوی در کشور و تأمین روابط کاری با ادارات مسلکی بین المللی و استفاده از تجارب موفق آنها

ایجاد سیستم و زیربنا جهت استفاده و تحلیل ارقام بزرگ، انکشاف و رفتن به سمت احصائیه های ثبتی و  سرمایه گذاری بیشتر بالای آن در دراز مدت.

Job Description:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از جمع آوری، توحید، تحلیل و تجزیه ارقام احصائیوی احصائیه های کار، احصائیه های نیروی کار واحصائیه های بازار کار در مطابقت با قوانین و پالیسی های اداره؛

Job Requirements:

:صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

چک و کنترول نهائی اعداد و ارقام در بخش های احصائیه های (کار، بازارکار و نیروی کار) جهت ارائیه آن برای نشر؛

مدیریت وکنترول ازبخشهای تحت اثردرجمع آوری، تحلیل، تجزیه و توحید ارقام احصائیوی کار، نیروی کار و بازار کارجهت حصول اطمینان ازصحت ومعیاری بودن آنها؛

کنترول و ملاحظه تمام ارقام تهیه شده برای پرسشنامه های وزارت ها، ادارات وسایر مراجع قبل از ارسال جهت اطمینان ازدقیق ودرستی آنها؛

مدیریت از سروی ها و جمع آوری ارقام از وزارت ها، ادارات وسایر مراجع جهت رفع نواقص، حل معضلات وتسریع پروسه های جمع آوری ارقام؛

بررسی جداول سالنامه احصائیوی و فورمه های معیاری جهت اطمینان از مطابقت آن با پلان و معیار های تعین شده اداره؛

اتخاذ تصامیم در راستای تطبیق اهداف و پروگرام های اداره در بخش احصائیه و استقامت های کاری جهت تحقق پلان اداره؛

مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره در بخش احصائیه و استقامت های کاری شعبات تحت اثر جهت تحقق پلان؛

انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛

ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور بهبود اجراات کاری؛

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

:(شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، احصائیه، اداره تجارت، مدیریت اطلاعات، جامعه شناسی، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل دوسال؛
تسلط به یکی از لسانهای رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Submission Guideline:

:رهنمود تکمیل فورم درخواستی

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم های درخواستی را بصورت هارد از منزل اول شعبه توزیع فورم / آمریت استخدام ریاست منابع بشری اداره ملی احصائیه و معلومات واقع سرک چهل ستون جوار باغ بابر بدست بیاورند

نوت: اشخاص واجد شرایط مطابق رهنمود فورم درخواستی اسناد خویش را ترتیب و با  استفاده از یک گزینه (هارد و یا از طریق ایمیل ) تسلیم نمایند

.برای معلومات بیشتر به شماره: 0202106456 در تماس شوید

Submission Email:

https://www.nsia.gov.af/opportunities/jobs :لطفا به لینک ذیل مراجعه نمائید

  • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com