امر ترتبیب و انسجام قطعیه عواید دولت 118 views

Job Expired

More Information

وزارت مالیه :

وزارت مالیه   نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را   دارد که عبارت از   جمع آوری عواید   و اداره  امور مالی دولت  میباشد.  همچنان مدیریت درست مصارف  و بسیج سازی عواید  بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله  اولویت های  عمده این  وزارت بشمار  میرود.

وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:

— ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی

-اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن

— ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .

یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی  برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.

وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی  ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های  مربوط به انها نام برد .

 

Job Description:

 

………………………………………………………………………………………………

عنوان وظیفه          : امر ترتبیب و انسجام قطعیه عواید دولت

وزارت/اداره           : مالیه

موقعیت                : کابل

بخش                  : رئیس

بست                   :  (3)

گزارش دهی به        : رئیس ا ستراتیژی پلان و پالیسی تحقیق

گزارشگیری از        : مدیر عمومی ترتیب و تعقیب راپور باقیات عواید، مدیر عمومی ترتیب و تعقیب راپور باقیات عواید.

کود                    : (029-05-90-20)

………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: تامین نظارت ازترتیب قطعیه عمومی عواید سالانه دولت و ایجاد میکانیزم های سریع روند قطعیه عواید و باقیات

………………………………………………………………………………………………

شرح وظایف:

ترتیب پلان کاری ماهوار،ر بعواروسالانه مطابق به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف .
کنترول و نظارت از ترتیب و تنظیم راپور قطیعیه و باقیات بصورت ماهوار بخاطر اجراات بعدی از وضعیت .
کنترول از تطبیقات ارقام مندرجه راپور قطعیه عواید ادارات مرکزی و مستوفیت های ولایات با راپور (م-29) بخاطر شافیت و همسان بودن راپور ها .
کنترول از تطبیقات ارقام باقیات عواید مندرج قطعیه سال گذشته با قطیعه حالیه غرض اتخاذ تدابیری حصولی .
نظارت از ادخال ارقام ویزه شده مندرج راپور های قطعیه عواید مرکزی و ولایتی در دیتابس بمنظور تثبیت میزان عواید حقیقی.
تکثیر هدایات و مشوره های مفتشین کنترول اداره عالی کنترول و تفتیش به ارتباط قطعیه عواید دولت به تمام ادارات مربوطه در جهت رفع نوقص و کاستی ها .
ایجاد میکانیزم معقول غرض تسریع روند ترتیب قطعیه دولت .
.اجرای سایر وظایف برحسب هدایات مسولین ذیصلاح مطابق قوانین ومقررات واهداف وزارت

 

………………………………………………………………………………………………

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1   درجه تحصیل:

لیسانس اقتصاد مالی و تجارت ، بدرجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2   تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

دو سال مرتبط به وطیفه.

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

توانائی کنترول ، رهبری ،پلانگذاری و تامین ارتباطات و آشنائی به تکنالوژی معلوماتی مرتبط بوظیفه.

 

 

Job Requirements:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1   درجه تحصیل:

لیسانس اقتصاد مالی و تجارت ، بدرجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2   تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

دو سال مرتبط به وطیفه.

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

توانائی کنترول ، رهبری ،پلانگذاری و تامین ارتباطات و آشنائی به تکنالوژی معلوماتی مرتبط بوظیفه.

 

Submission Guideline:

به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط از تاریخ1398/3/29الی 1398/4/5می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر از مدیریت  توزیع و جمع آوری فورم ریاست  منابع بشری وزارت مالیه  اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون های (۰۷۷۹۸۵۸۷۵۰، ) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت http://mof.gov.af/fa/jobs داونلود و بعد از خانه پری به ایمیل ادرس  وزارت recruitment@mof.gov.af  ارسال دارند،  و ایمیل ادرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  csc.mof@iarcsc.gov.af  را در کاپی بیگرد.

نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.

اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN

ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي  چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.

په شرطونو پوره کسان د 1398/1/4نېټې نه تر 1398/1/15نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر۱:۰۰ بجې پورې د مالیې وزارت مرکز کې د بشری منابعو ریاست د فورم د توزیع  مدیریت،   څخه تر لاسه، له ډکولووروسته یی بیرته اړونده مرجع ته  وسپاري. د اړتیا په وخت کې کولای شی  ۰۷۷۹۸۵۸۷۵۰)، ) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي.  داوطلبان کولای شی  چې فورم  له ویب سایټ څخه http://mof.gov.af/fa/jobs ښکته (ډانلوډ) او له ډکولو وروسته یې دوزارت  ایمیل (برېښنالیک) recruitment@mof.gov.af  ته  واستوي. او د اداری اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون  بریښنالیک csc.mof@iarcsc.gov.af  په کاپی کي ونیسئ.

-پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې  د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته   غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.

ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورم

 

 

 

 

Submission Email:

recruitment@mof.gov.af

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com