fbpx

اعلان مجدد همآهنگ امور پلانهای شهرسازی بست سوم

Ministry of Urban Development and Housing
  • Post Date: August 7, 2018
  • Applications 0
  • Views 283
Job Overview

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

 

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Job Description:

هدف وظیفه:

 

همآهنگی در ترتیب وتنظیم پلان های شهری از بخشهای سه گانه(ماسترپلان ها، استراتیژیک و تفصیلی)به صورت منظم و دوامدارجهت هماهنگی بهتر امور.

 

مسولیت های وظیفوی :

 

ترتیب پلان های  پیشبینی کاری سالانه و ارایه گزارش ماهانه، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان های عمومی وزارت.
مطالعه، تحلیل ، ارزیابی و ترتیب رهنمودها به منظور هماهنگی امورپلانهای شهری.
تحلیل همه جانبه از سیستم استفاده زمین و پیشنهاد راه حل مشکلات و معضلات به منظور دریافت راه های حل آن در پروسه شهرسازی.
رعایت از تطبیق پالیسی، قواعد ،مقررات، رهنمودها و پروگرام های مربوطه در عرصه پلانگذاری شهری و استفاده موثر آن برای دیپاتمنت های مربوطه.
ارایه مشوره های تخنیکی در عرصه پلانگذاری شهری برای سکتور شهری.
هماهنگی در تدویر مجالس ، ورکشاپ ها ، سیمینار ها و کنفرانس های مورد نیاز امورپلانگذاری شهری.
همکاری و هماهنگی با ادارات ذیربط برای آماده سازی زمین شهری جهت انکشاف متوازن شهرها.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به ریاست مربوطه از فعالیت ها و دستاوردهای مربوط به هماهنگ کننده امورپلانهای شهرسازی.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

 

نتایج متوقعه:

 

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند

 

مکلفیتِ گزارش‌دهی:

 

هماهنگ کننده تخنیکی به رئیس امورشهرسازی  گزارش می دهد.

Job Requirements:

شرایط و تجربه کاری:

 

حد اقل شرایط لازم برای  احراز این بست مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: شهرسازی ، مهندسی ، انجینیری ، آبرسانی و محیط زیست، انجینیر ساختمانهای ترانسپورتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می شود.
حداقل دو سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری و پشتو) و آشنائی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری MS Office  و برنامه های Auto CAD، GIS ، Sketch-up،

 

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت شهرسازی و مسکن اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
.1 ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری “هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند”
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری  وزارت شهرسازی و مسکن و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

Dari Form:

دربارۀ سی‌بی‌آر

English Form:

About CBR

3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت شهرسازی و مسکن و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت  شهرسازی و مسکن ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت شهرسازی و مسکن ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
12. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
13. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را در فارمت های zip, pdf به ایمیل آدرس های ریاست منابع بشری وزارت  شهرسازی و مسکن  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند

 

Azizullah.ahmadi@mudh.gov.af

Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

:

Submission Email:

Azizullah.ahmadi@mudh.gov.af Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

Job Detail
  • Experience2 Years
  • GenderMale/Female
  • QualificationBachelor Degree
  • SalaryAcording to CBR Skill
  • Contract Durationyears
  • Vaccancy Number0
  • Number of positions1
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.