طریقه ارسال درخواستی برای هر وظیفه متفاوت میباشد

برای فرستادن درخواستی به قسمت

Submission Guideline

که در اخیر وظیفه قرار دارد، بروید و آنرا بخوانید

بعد به ایمیل داده شده، خلص سوانح تانرا بفرستید

ایمیل درخواستی در قسمت ذیل میباشد

Submission Email

وظایف که از طریق سفارت خانه ها و یا نهاد های معتبر اعلان میشود، فورم های جداگانه برای خانه پوری دارد که بسیار مغلق بوده و در صورت اشتباه، درخواستی شما پذیرفته نخواهد شد

اگر در خانه پری فورم مشکل دارید و میخواهید که به شکل معیاری درخواستی شما فرستاده شود پس به آدرس ما تشریف بیاورید

دفتر كاريابي تقرر، واقع داودزي بيزنس سنتر، منزل دوم، كوچه نیو تکنالوژی، دست چپ، اخیر کوچه

 شماره تماس: 0777359935

 

Contact Us

info@taqaror.com